Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

emptywardrobe
Is it better to speak or to die?
— Call me by your name
Reposted bypuremindx puremindx

January 07 2020

2710 8b73 390
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
Bez planu nic nie może pójść źle
— Parasite

January 06 2020

emptywardrobe
8557 277f 390
Reposted fromrol rol viaoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight
emptywardrobe
7729 6a35 390
Reposted fromtfu tfu viaoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight
emptywardrobe
6949 767d 390
emptywardrobe
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianyaako nyaako
emptywardrobe
9539 8316 390
Reposted fromBabson Babson vianyaako nyaako
emptywardrobe
8458 c591 390
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
5555 506e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
4857 10f0 390
happy to agree 
Reposted fromnazarena nazarena viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
emptywardrobe
6224 dbc1 390
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
emptywardrobe
emptywardrobe
3332 8dac 390
Reposted fromPoranny Poranny viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viapchamtensyf pchamtensyf
emptywardrobe
4142 7d52 390
Reposted fromnulaine nulaine viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl