Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

emptywardrobe
5692 d416 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
5561 ab86 390
The Blue Sky Maiden 1967.
emptywardrobe
5884 f48f 390
Reposted fromexistential existential via28mm 28mm
emptywardrobe
emptywardrobe
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viaoutoflove outoflove

January 13 2018

emptywardrobe
5411 7d94 390
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
emptywardrobe
7907 c15a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viablackmoth7 blackmoth7

December 23 2017

emptywardrobe
emptywardrobe
0851 ad9a 390

November 06 2017

emptywardrobe
zapach źle uwitych gniazd
— Mioush, Neony
Reposted byoversensitiveworthit
emptywardrobe
znów liczę na cud w cudzym mieście,
marnując na próżno energię
— Miuosh, Neony
Reposted byoversensitiveworthitmagolek22dangel
emptywardrobe
mało mam rzeczy, które są moje
— Miuosh, Neony
Reposted byoversensitivedangel

November 04 2017

emptywardrobe
6683 7a2d 390
Reposted fromslodziak slodziak viaK8 K8
emptywardrobe
3305 ec39 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaK8 K8
emptywardrobe
3642 5633 390
Reposted frominto-black into-black viaPicki91 Picki91
2119 7267 390
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viaPicki91 Picki91
emptywardrobe
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
0322 f24f 390
Reposted fromsosna sosna viatobecontinued tobecontinued
emptywardrobe
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl